فرخنده پارسا دوشنبه 5 آذر 1397 06:20 ق.ظ نظرات ()


مایع موجود در یک ظرف نیز به خاطر
 وزن خود بر بدنه ی ظرف فشار وارد میآورد. 
فشار مایعات به عوامل مقابل بستگی دارد:
 فشار با چگالی مایع رابطه ی مستقیم دارد،
 یعنی هر چه چگالی مایع بیش تر باشد
فشار آن نیز بیش تر است.
 فشار درون مایع با 
نیروی جاذبه ای که در آن قسمت بر مایع وارد میشود رابطه ی مستقیم دارد. 
هر چه عمق یا ارتفاع مایع بیشتر باشد فشار آن نیز بیش تر است.