فرخنده پارسا سه شنبه 22 آبان 1397 06:34 ق.ظ نظرات ()با اعمال جریان الکتریکی مستقیم به سدیم هیدروکسید مذاب ، 
در کاتد (قطب منفی) سدیم تولید میشود 
و در آند (قطب مثبت) گاز اکسیژن .