فرخنده پارسا دوشنبه 18 آبان 1388 10:37 ق.ظ نظرات ()
این شخص برای بلند کردن سنگ از یک اهرم استفاده می کند . او با تنظیم میله و تکیه گاه آن تا حد امکان کمترین نیرو را به کار می برد. اهرم ماشین ساده است.  

 

اهرم نوع اول:اهرمی است که تکیه گاه در بین دو نیرو (محرک - مقاوم) قرار گیرد ، در این حالت طول اهرم با مجموع هر دو بازوی (محرک - مقاوم)اهرم برابر است، وبر حسب اینکه  تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم  دقیقأ کجا قرار گیرد که خود سه حالت دارد.

 

حالت ۱-اگر تکیه گاه درست وسط دو نیرو قرار بگیرد ، طول بازوی محرک و مقاوم برابر می شوند. پس این اهرم غیر از انتقال نیرو فقط با تغییر جهت نیرو به ما کمک  میکند. در این اهرم مزیت مکانیکی همیشه ۱ است مانند قرقره ثابت ،آلاکلنگ

 

حالت ۲-اگر تکیه گاه به نیروی مقاوم نزدیکتر باشد ، در این حالت طول بازوی محرک بزرگتر از طول بازوی مقاوم میگردد،پس با افزایش مقدار نیرو به ما کمک  می کند . وقتی تکیه گاه مطابق شکل به وزنه نزدیک می کنید و تخته را به طرف پایین می کشید . در این حالت برای بلند کردن وزنه نیروی کمتری  لازم خواهد بود، ولی وزنه هم مقداری کمی بالا می رود در حالی که دستهای شما بیشتر پایین می آیند .مانند میخ کش وزمانیکه تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم ولی نزدیک به نیروی مقاوم باشد, در این حالت, اهرم از راه های زیر به ما کمک می کند.

۱)تغییر جهت نیرو: زیرا تکیه گاه بین نیروی محرک و مقاوم قرار دارد.

۲) افزایش نیرو: زیرا بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم است. (LR>LE) و مزیت مکانیکی این اهرم همواره از یک بیش تر است.

حالت ۳-اگر تکیه گاه به نیروی محرک نزدیک باشد ، طول بازوی مقاوم بزرگتر از طول محرک می شود ، پس در این حالت با افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو بما کمک می کند. وقتی تکیه گاه را به محلی قرار دهید که به دستتان نزدیک باشد ، در این حالت برای بلند کردن وزنه باید نیروی زیادتری به کار ببرید ، ولی وزنه بیشتر بلند می شود در حالی که دستتان کمی به طرف پایین حرکت می کند.  مانند قیچی کاغذ بری وزمانیکه تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم بوده ولی نزدیک به نیروی محرک باشد, در این حالت اهرم از راه های زیر به ما کمک می کند.

 ۱)تغییر جهت نیرو: زیرا تکیه گاه بین نیروی محرک و مقاوم قرار است.

۲) افزایش مسافت اثر نیرو: زیرا بازوی مقاوم بزرگتر از بازوی محرک است. (LR >LE) و مزیت مکانیکی این اهرم همواره از یک کم تر است.

 

آزمایش کنید:میخ کوچکی را به انتهای تخته اهرم ببندید و تخته را کمی جلوتر از لبه میز نگه دارید . وزنه یا آجری را که وزن آن مشخص است ، به عنوان نیروی مقاوم انتخاب کنید . ترازوی فنری را از پیچی آویزان کنید تا نیروی محرک  لازم برای بلند کردن وزنه را اندازه گیری کند . حال تکیه گاه را در فواصل مختلف قرار دهید و در هر وضیعت نیروی لازم برای بلند کردن وزنه  را اندازه بگیرید. طول بازوی محرک و بازوی مقاوم را اندازه بگیرید . همچنین مسافتی را که نیروی محرک و نیروی مقاوم می پیماید معین کنید. مزیت مکانیکی کامل و واقعی را پیدا کنید. مقدار کار انجام شده توسط اهرم ، مقدار کار داده شده و هم مقدار کار گرفته شده و بازده  آن را مشخص کنید . در نظر داشته باشید که نتایج تقریبی به دست خواهید آورد زیرا وزن تخته اهرم در محاسبات در نظر گرفته نشده است همچنین موقعی که ترازی فنری را وارونه می گذاریم ، این وضعیت در خواندن آن اثر می گذارد .  

اهرم نوع دوم: اهرمی گفته می شود که نیروی مقاوم آن بین تکیه گاه و نیروی محرک باشد. یعنی تکیه گاه در یک انتها ی اهرم بوده و نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد . به عبارت دیگر  در اهرم نوع دوم نیروی محرک در یکی از دوسراهرم قرارداردونیروی مقاوم بین تکیه گاه ونیروی محرک قرار دارد .طول بازوی محرک همیشه با طول اهرم برابر است . پس فقط با افزایش مقدار نیرو به ما کمک می کند یعنی در نیروی محرک صرفه جویی می نماید.اهرم نوع دوم جهت نیرو را تغییر نمی دهد . زیرا جهت حرکت نیروی محرک و نیروی مقاوم رو به بالا است.مزیت مکانیکی این اهرم همیشه از یک بیشتر است.

  اهرم نوع دوم مانند :چرخ دستی -فرغون -  فندق شکن،گیوتین کاغذ،پانچ-درب بطری باز کن   و...

 

 

 

اهرم نوع سوم:به اهرمی گفته می شود که نیروی محرک آن بین تکیه گاه و نیروی مقاوم باشدیعنی در اهرم نوع سوم نیروی مقاوم در یکی از دوسر اهرم ، ونیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار دارد ، در این نوع، طول بازوی مقاوم همیشه با طول اهرم برابر است ،پس فقط با افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو به ما کمک می کند یعنی در وقت صرفه جوئی می کند. مزیت مکانیکی آن کمتر از ۱ است مانند :دست وپای انسان ،راکت تنیس، چوب بیس بال ،برف پاک کن ماشینِ -انبریخ  – جاروی فراشی- موچین- قند گیر و....