فرخنده پارسا شنبه 10 شهریور 1397 05:30 ق.ظ نظرات ()

بنابر ابن یکی از مهمترین دستگاه ها در بدن شما، 

یعنی دستگاه عصبی، سیستم کنترل بدن شما است.

 دستگاه عصبی ایمپالس های عصبی را به سراسر بدن میفرستد،

 از سراسر بدن دریافت میکند و پردازش میکند.

 این ایمپالس های عصبی به ماهیچه ها و اندامهای شما می گویند که چه باید بکنند

 و چگونه به محیط پاسخ دهند. 

سه بخش در دستگاه شما وجود دارد که با هم کار میکنند.

 دستگاه عصبی مرکزی، دستگاه عصبی محیطی و دستگاه عصبی خودکار.

دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است. 

دستگاه عصبی مرکزی ایمپالس های عصبی میفرستد

 و اطلاعات اندام های حسی را تجزیه و تحلیل میکند که همین

 درباره چیزهایی که می بینید، می شنوید، می بویید، 

مزه می کنید و احساس می کنید به مغز شما می گوید.

 ایمپالس عصبی موجی از تحریک شیمیایی و فیزیکی 

در طول یک رشته عصبی و در پاسخ به یک محرک است.

دستگاه عصبی محیطی شامل

 اعصاب کرانیواسپانیال است که به خارج از مغز و نخاع منشعب میشوند.

 دستگاه عصبی محیطی ایمپالس های عصبی را از 

سیستم عصبی مرکزی به ماهیچه ها و عضلات و غدد میبرد.

دستگاه عصبی خودکار 

حرکات غیرارادی مثل ضربان قلب و هضم غذا را تنظیم می کند.