فرخنده پارسا چهارشنبه 23 اسفند 1396 07:27 ق.ظ نظرات ()

Image result for ‫تصاویر متحرک جاذبه آهن ربا‬‎


Related image


آهنرباها 


به شکلهای مختلفی ساخته میشوند


 که میتوان به متداولترین انواع آنها یعنی 


میله ای نعلی شکل تیغه ای و حلقه ای اشاره کرد


یکی از ویژگی اهنرباها این است که:


همه اهنرباها آهن را به خود جذب میکنند


 و دارای دو قطب n وs هستند.


شما با یک آزمایش ساده میتوانید قطبهای آهنربا را  نامگذاری کنید.


ابتدا اگر آهنربا را روی یک قطعه چوب پنبه روی آب ساکن قرار دهیم


 میچرخد و در جهت تقریبی شمال و جنوب قرار میگیرد


در اینجا سر آهنربا که به سمت شمال قرار گرفته را N مینامند


و سری که به سمت جنوب قرار گرفته راs مینامند


NORTH POLE قطب شمال


و SOUTH POLE قطب جنوب میباشدقطب نما وسیله ای است که


 دریانوردان برای شناسایی مسیر از آن استفاده میکنند .


این وسیله از یک آهنربای بسیار نازک که روی پایه ای سوار است 


و براحتی میچرخد ساخته شده است. 


قطبهای این اهنربا نامگذاری شده و با چرخش آهنربا براحتی میتوان مسیر شمال- جنوب را تشخیص داد.


آیا  اهنربایی که از نخ اویخته میشود 


در جهت تقریبی شمال – جنوب قرار میگیرد؟


در مرکز زمین توده های عظیمی از مواد مذاب وجود دارند


 که دارای دمای بسیار زیادی هستند


 این دمای بالا مولکولهای درون زمین رایونیزه میکند


 و یا به عبارتی همانند هوای بالای شعله تبدیل به پلاسما میکند


این ذرات یونیزه شده در اثر حرکت چرخشی و انتقالی زمین


 به دور خود و خورشید در جهت معینی میچرخند 


و حالت مغناطیسی به زمین میدهند 


این آهنربای عظیم هسته زمین


دارای دو قطب وارونه است یعنی


قطب N ان در جنوب و S آن در شمال زمین قرار دارد


 در نتیجه بر اثر نیروی جاذبه بین قطبهای ناهمنام آهنربایی


که از نخ اویزان شده در مسیر تقریبی شمال جنوب آرام میگیرد.


حتی  خاصیت اهنربایی در خلا هم بر قرار است


 اگر دو آهنربا را در خلاء به هم نزدیک کنیم


 بر هم نیرو وارد میکنند که این


 نشانگر وجود خاصیت مغناطیسی در خلاء میباشد.


آیا میدانید علت تشکیل شفق قطبی چیست؟


وقتی که  ذرات باردار پر انرژی اغلب (-e) 


تحت تاثیر میدان مغناطیسی زمین شتاب میگیرند.


 این شتاب گیری در لایه های فوقانی جو انجام میشود. 


جایی که این ذرات با اتم های گاز برخورد میکنند


 و این برخورد باعث میشود که اتم ها از خود نور ساطع کنند.


 اما اگر کمی دقیق تر به قضیه نگاه کنیم، متوجه میشویم که


 یکی از عوامل اصلی در بوجود امدن شفق قطبی،


 پدیده ای موسوم به طوفان خورشیدی یا بادهای خورشیدی است


چگونه میتوان قطب آهنربا را مشخص کرد؟


در هر آهنربا دو ناحیه وجود دارد که


 خاصیت اهنربایی مغناطیسی آن از قسمتهای دیگر بیشتر است 


این دو ناحیه را قطب آهنربا مینامند.


شما میتوانید  آزمایشی طراحی کنید که


 محل قطبهای آهنربا های مختلف را مشخص کند؟


اول آهنربا را روی میز قرار میدهیم 


و سپس روی آن کاغذی را به صورت افقی و ثابت نگه میداریم .


براده های آهن یا سوزن ته گرد را به آرامی 


و به صورت یکنواخت روی کاغذ می ریزیم .


 مکانهایی که براده ها یا سوزن بیشتری در انجا تجمع کند . 


قطب اهنربا خواهد بود.


حتی با انجام آزمایشی ساده میتوانید


  اثر قطبهای آهنربا را بر همدیگر نشان دهد.


دو اهنربا را یکبار از قطبهای همنام به هم نزدیک کرده و مشاهده میشود


 که نیرویی آنها را از هم دور میکند این نیرو دافعه مغناطیسی است.


یعنی قطبهای همنام بر هم نیروی دافعه وارد میکنند


همان دو آهنربا را این بار از قطبهای ناهمنام به هم نزدیک کنید مشاهده میشود 


که نیرویی آنها را به سمت هم میکشاند یعنی


 دو قطب ناهمنام آهنربا به هم نیروی جاذبه مغناطیسی وارد میکنند.


Related image


Related image

Image result for ‫تصاویر متحرک جاذبه آهن ربا‬‎


Related image

Related image

Image result for ‫تصاویر متحرک  آهن ربا‬‎

نیروی بین آهن‌رباهاImage result for ‫تصاویر متحرک جاذبه آهن ربا‬‎