فرخنده پارسا سه شنبه 14 فروردین 1397 07:41 ق.ظ نظرات ()


اهمیت تولید الکتریسیته، انتقال و توزیع آن زمانی کشف شد که

 معلوم شد  الکتریسیته برای تهیه گرما، روشنایی و توان مورد نیاز 

برای دیگر فعالیت های انسانی، مفید است. 

تولید الکتریسیته غیر متمرکز نیز زمانی ممکن شد که کارشناسان فهمیدند 

خطوط برق جریان متناوب  میتوانند الکتریسیته را با قیمت ارزان 


در طول فواصل بلند و توسط بهره برداری از مزیت قابلیت تبدیل ولتاژ 

با استفاده ازترانسفورماتورهای  توان، انتقال دهند.