فرخنده پارسا جمعه 20 بهمن 1396 06:36 ق.ظ نظرات ()


کرم های ابریشم در طول زندگی خود،


چهار مرحله از تکامل را طی میکنند که


 در بیشتر حشرات قابل مشاهده است :

 تخم

 لارو

 شفیره

 حشره بالغ

چرخه زندگی کرم ابریشم

حالت بالغ این حشره، پروانه است.

 در حالی که لارو آن، کرم ابریشم بوده 

و شفیره آن، در داخل پیله ای که می تند قرار میگیرد

 تا در نهایت به صورت پروانه از پیله خارج شود.

 به تدریج با رشد کرم، چهار بار پوست اندازی

 توسط این حیوان انجام میشود.

امروزه کرمهای ابریشم فقط 

در محیط اسارت زندگی میکنند. 

آنها قرنها پیش، به خانه های انسانها منتقل شدند


 و پس از مدتی،دیگر توان زندگی 

در طبیعت را از دست دادند.

 این مورد بخصوص از زمانی که آنها توانایی

 پرواز را از دست دادند شدت بیشتری یافت. 

تمامی کرمهای ابریشم در طبیعت منقرض شده اند.

 یکی دیگر از دلایل اصلی منقرض شدن این

 حیوانات در طبیعت این است که آنها فقط توانایی 

خوردن برگ درخت توت سفید را دارند.

کرم ابریشم

این کرمها توسط دانشمندان برای بررسی


فرومونها مورد استفاده قرار گرفته اند. 


حشرات ماده از خود فرومون ترشح کرده 


و حشرات نر، به وسیله آنتن های روی سر خود،


 این فرومونها را دریافت میکنند.


 این پروسه به پروانه نر اجازه میدهد که


 بتواند حشره ماده ای را برای جفتگیری پیدا کند. 


آنتن روی سر پروانه (بید) ماده از تعداد بسیار زیادی


 از موهای ریز تشکیل شده که احتمال دریافت


 فرومونهای بسیار ناچیز را نیز برای این حیوان 


حتی در فواصل زیاد، افزایش می دهد.


بنابراین چرخه زندگی پروانه ها 


از مرحله ی اول تخم شروع میشود ،

 که  پروانه ی بالغ تخم گذاری میکند. 

بعد مرحله ی دوم است که 

تبدیل به لارو یا کرم میشود.

فراموش نکنید که در این مرحله 

لارو (کرمینه) مقدار زیادی برگ میخورد

 تا خود را برای مرحله ی بعد آماده کند. 

بعد مرحله ی سوم شفیره است که 

کرم تاری به نام پیله به دور خود می بافد 

و مدتی در آن بدون هیچ غذایی زندگی میکند.

و در آخرچرخه زندگی آنها

 مرحلهٔ چهارم که پروانه است

 و جانور بالغ که دارای بال است از پیله بیرون می آید.